นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัท)มีความประสงค์ที่จะประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งรวมถึงการรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ หรือการเปิดเผย เพื่อความชัดเจนของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
บริษัทจะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆของบริษัท การป้องกันทางด้านสุขภาพ (วัตถุประสงค์) ในกรณีที่บริษัทแก้ไขวัตถุประสงค์ หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะมีการแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน บริษัทอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลเฉพาะบุคคล (รวมถึง ชื่อจริง ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน สถานภาพสมรส คำนำหน้าชื่อ วันเกิด และเพศ)
  • สำหรับการติดต่อ (รวมถึง ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์)
  • สำหรับการตลาดและการติดต่อสื่อสาร (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ใช้ในการตลาดที่ได้รับจากบริษัท และบุคคลภายนอก และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร)
  • สำหรับการยืนยันประวัติของบุคคล (รวมถึงทักษะ คุณสมบัติ ประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่การทำงาน)
  • สำหรับการควบคุมภายใน (รวมถึงชื่อ ตำแหน่ง รายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อ ลักษณะงาน และขอบเขตการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมเพื่อการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก)
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลสถิติ หรือ นำไปประมวลผลในทางที่ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถบ่งบอกถึงตัวบุคคล เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการวิเคระห์หรือการทำวิจัย
ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว รวมถึงข้อมูลลูกค้า ซัพพลายเออร์ ลูกจ้าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับจ้าง เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้เป็นของเจ้าของข้อมูลหรือไม่สามารถบ่งบอกตัวตนได้ (ข้อมูลที่ไม่ได้บ่งบอกตัวตน)
ข้อ 3. แนวปฏิบัติในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ที่กฎหมายกำหนดไว้และภายในวัตถุประสงค์เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกเปิดเผย หรือเผยแพร่โดยเจ้าของข้อมูลเอง เช่น นามบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งถูกนำไปใช้เพื่อแนบกับการลงนามในสัญญาจะถือเสมือนว่าเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยสมัครใจในการรวบรวม ใช้ จัดเก็บหรือเปิดเผยต่อบริษัท
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย หรือ กฎ หรือระเบียบใด ๆ หรือโดยคำสั่งศาล บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เจ้าของข้อมูลหรือทายาทโดยธรรมสามารถทำคู่ฉบับข้อมูลของตนหรือร้องขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่ได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธการร้องขอของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลหรือตามกฎหมาย
  2. เจ้าของข้อมูลหรือทายาทโดยธรรมสามารถร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อมูลปัจจุบันของเจ้าของเจ้าของข้อมูล
  3. เจ้าของข้อมูลหรือทายาทโดยธรรมสามารถร้องขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย
บริษัทจะปฏิบัติตามคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล หรือทายาทโดยธรรม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล หรือทายาทโดยธรรมคัดค้านการรวบรวม จัดเก็บ หรือความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งบริษัทจะบันทึกการคัดค้านนั้นไว้
ข้อ 5. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
บริษัทจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และกฎ หรือ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลมีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับ การรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล
บริษัทจะแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูล (ผู้ควบคุมข้อมูล) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่ควบคุมแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 3
ข้อ 7. ความปลอดภัย
บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแค่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มคนดังกล่าวจะถูกอนุญาตให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การแนะนำของบริษัทเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
ข้อ 8. การติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
neth_hrga_hrm[a]th.nexty-ele.com
* กรุณาเปลี่ยน [a] เป็น @ เพื่อติดต่อ
ข้อ 9. ลิงค์ของบุคคลภายนอก
เว็บไชต์นี้อาจเชื่อมโยงไปกับเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก กรณีมีการกดเข้าไปในลิงค์ดังกล่าวอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถรวบรวม หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทไม่สามาถควบคุมเว็บไชต์ของบุคคลภายนอกและไม่รับผิดชอบต่อข้อความเหล่านั้น
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2564